Disable Preloader
Търговски правни консултации в София, Пловдив и Стара Загора, България

Търговски правни консултации

Адвокатска кантора Арабаджиев извършва следните услуги, съгласно Търговския закон:

        Регистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, съдирателно дружество, командитно дружество, командитно дружество с акции, сдружения /асоциации/ и фондации;

       Пререгистрация на фирми, ЕТ, ООД, ЕООД, АД, събирателно дружество, командитно дружество и командитно дружество с акции;

       Променя и заличава фирми и търговски дружества;

      Съдейства за нанасяне промени в данни за дружествата в Търговския регистър

       Снабдяване с актуално състояние;