Disable Preloader

Наказателно право

Адвокатски услуги от наказателно право в София, Пловдив и Стара Загора

Наказателно право

Наказателното право е система от правни норми, регулиращи обществените отношения, породени от извършване на престъпления и води до търсене на наказателна отговорност на извършителите на престъпления.

- изготвяне на жалби до органите на прокуратурата и полицията

- обжалване постановленията на прокуратурата,както пред горестоящата, така и пред съответния съд. 

- представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства.

- представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд)

- обжалване решенията,определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.

- защита по мерките за процесуална принуда свързани със задържането под стража, забраните за напускане пределите на страната и др.