Disable Preloader

Работодателят задържа трудовата книжка на работника при прекратяване на трудовото правоотношение

td.k.

Това се явява нарушение на задълженията на работодателя на трудовото законодателство и трудовото правоотношение. Регламентацията е дадена  в Кодекса на труда - чл. 347-350 от КТ  и Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж  приета в изпълнение на законовата делегация на чл. 356 от КТ от Министерският съвет.

Дефиницията дадена в чл. 347 от КТ определя трудовата книжка като официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя. Като официален удостоверителен документ от категорията на свидетелстващите, трудовата книжка удостоверява съществуването на определени юридически факти-възникването, съществуването, прекратяването на трудовото правоотношение и др. и има материална доказателствена сила за изявленията, които се съдържат в нея, установява авторството на издаването й, а удостоверените в нея факти се смятат за верни, отговарящи на действителното фактическо положение, което удостоверяват. Доказателствената сила на трудовата книжка за удостоверяваните в нея факти обвързва съдилищата, другите държавни органи и длъжностни лица да зачитат и приемат за верни удостоверените в нея факти. Задължението на работодателя незабавно да върне трудовата книжка е от значение за упражняване на трудови и осигурителни права на работника или служителя, следващи прекратяването на трудовото правоотношение.Неправомерното задържане на трудовата книжка може да доведе до ограничаване на конституционното право на труд, защото без нея работникът или служителят не може да постъпи на друга работа, както и до ограничаване на негови социално осигурителни права, с оглед невъзможността да получава обезщетения за безработица. От казаното се вижда, че трудовата книжка е важен документ, който удостоверява факти, реализирали се в минало време, но имащи значение и за в бъдеще-натрупване на трудов стаж, обезщетение за безработица, пенсии и т.н.

Съгласно чл. 350, ал. 1 от КТ при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

Следователно, за работодателя възникват две задължения-да впише данните, свързани с прекратяването и да предаде трудовата книжка на работника или служителя.Предаване означава фактически да предостави във владение на работника или служителя трудовата му книжка. Срокът е определен , като -незабавно. Това означава веднага, бързо, без отлагане, т.е. в деня на прекратяване на трудовото правоотношение.

Когато трудовата книжка се намира при работодателя, неговото задължение става изискуемо и той изпада в забава от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, а когато трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, задължението на работодателя по чл. 350, ал. 1 от КТ става изискуемо от момента на предоставяне на трудовата книжка за оформянето й.

Когато в деня на прекратяване на трудовото правоотношение трудовата книжка не се намира при работодателя, той изпада в забава за изпълнение на задължението по чл. 350, ал. 1 от КТ от деня на предоставяне на трудовата книжка за оформянето й и за да се освободи от последиците на забавата си, той следва да изпълни процедурата по чл. 6, ал. 3 от НТТС, като съобщи на работника или служителя с писмо с обратна разписка да се яви, за да получи лично трудовата си книжка.

 Трудовата книжка не може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от работника или служителя лице, освен ако последният не е дал изрично писменото си съгласие за това.

Незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя

Страните по трудовото правоотношение имат една спрямо друга задължения, неизпълнението на които от всяка от тях може да причини вреди на другата. От него възниква имуществената отговорност на неизправната страна.

 

Неизпълнението на задължението на работодателя да предаде незабавно след прекратяването на трудовото правоотношение трудовата книжка на работника или служителя е основание за ангажиране на имуществената му отговорност. Тази отговорност на работодателя към работника или служителя е заради причинените от работодателя вреди.

Моментът на прекратяване на трудовото правоотношение е определен в чл. 335, ал. 2 от КТ. Определянето на този момент е от особена важност, тъй като от него възникват последиците от прекратеното трудово правоотношение. От този момент започват да се изчисляват редица срокове, включително и този за изпълнение задълженията на работодателя по чл. 350, ал. 1 от КТ.

Незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 от КТ е налице, когато работникът или служителят е предоставил на работодателя трудовата си книжка за вписване на необходимите данни и работодателят не я е върнал незабавно.

Тогава за работодателя възниква задължение да заплати обезщетение по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 от КТ от деня на прекратяване на трудовото правоотношение, когато трудовата книжка се намира при него, и от деня на предоставяне на трудовата книжка за оформянето й, когато тя се съхранява от работника или служителя. Обезщетението се дължи до предаването на трудовата книжка, съответно до изпълнение на процедурата по чл. 6, ал. 3 от НТТС.

Размер на обезщетението и ред за търсенето му

Причинените на работника или служителя вреди, в резултат на това задържане, подлежат на обезщетяване съгласно чл. 226, ал. 2 от КТ, при наличие на следните четири предпоставки:

   -прекратено трудово правоотношение;

   - незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя;

   - наличие на причинени вреди;

    -причинна връзка между незаконното задържане на трудовата книжка и причинените вреди.

 

Дължимото от работодателя обезщетение е определено в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на задържане на трудовата книжка.

Тези вреди са определени в КТ. Това означава, че работникът или служителят не е длъжен да доказва размера на конкретно претърпените от него вреди, защото той е нормативно определен.

Отговорността  на работодателя за нарушаване на трудовите права на работника или служителя се осъществява по съдебен ред по пътя на исково производство.

Тежестта за доказване на вредите е на работника или служителя. Той следва да установи, задържане на трудовата книжка и продължителността на времето на задържането й след прекратяването на трудовото правоотношение. Спорът е трудов, по смисъла на чл. 357 от КТ.

Съгласно чл. 360, ал. 1 от КТ трудовите спорове се разглеждат от съдилищата по реда на ГПК, доколкото друго не е предвидено в КТ. Следователно основната законова уредба на реда, по който се разглеждат трудовите спорове, е уредбата, която съдържа ГПК за разглеждане на гражданските дела, каквито са и делата за разглеждане на трудовите спорове от съдилищата.

Адвокатска кантора Арабаджиев може да Ви бъда полезна за изясняване на възникнали въпроси както по отношение на трудовата книжка , така и по други свързани с трудово правоотношение въпроси и за вашите права по трудовото законодателство и редът за тяхната защита . Бихме се ангажирали със защитата  на Вашите права и законни интереси както с помощта на медиация и посредничество, така и по съдебен ред.