Услуги - Семейно право

Семейно-правни консултации в София, Пловдив и Стара Загора, България

Семейноправни консултации

Семейното право урежда гражданските правоотношения, които са възникнали при сключване на брак и въз основа на него, родства, осиновяване, настойничество и попечителство. В обхвата му са сключване на брак, режим на имуществените отношения на съпрузите, развод, издръжка, припознаване на дете, родителски права, установяване и оспорване на произход.

Правни консултации и съдействие при развод по вина на един от съпрузите в София, Плодвив и Стара Загора, България

Развод по исков ред

Кантората консултира и запознава клиента с всички важни въпроси  и изготвя качествена стратегия и експертно обслужване.Изготвяне на иск за развод. Осигуряване на издръжка. Подялба на имуществото. Увеличаване на издръжка, принудително събиране. Бързи срокове. Отлична комуникация. Високо качество на защита.

Съдействие при развод по взаимно съгласие в София, Пловдив и Стара Загора, България

Услуги по развод по взаимно съгласие и уреждане на следбрачни отношения

Със своя добър опит, адвокатите от нашата кантора ще Ви помогнат в решаването на множество въпроси от изключителна важност за вас и вашето семейство. В офисите ни в Пловдив, София и Стара Загора ще Ви предложим пълно съдействие при изработване на споразумение за развод по взаимно съгласие и ще Ви представляваме по време на процедурата до утвърждаване от Гражданския съд.

Изготвяне и модифициране на брачни договори в София, Пловдив и Стара Загора

Изготвяне на брачни договори и избор на режим на имуществени отношения между съпрузи

Кантора Арабаджиев запознава и консултира своите клиенти за различните възможности за уреждане на имуществените им отношения свързани с брака , а именно избор на законов  режим на общност ,режим на разделност  или договорен режим. Съдейства на своите клиенти за изготвяне брачен договор и избор на разделност или общност на имуществените отношения с оглед конкретната специфика.