Disable Preloader

Защита пред съда по Заповедно производство и пред ЧСИ по изпълнителни дела.

ЧСИ иззема частна собственост

  Много наши клиенти търсят правна помощ при получаване на книжа от Съда или направо  от ЧСИ  по повод развило се Заповедно производство  по гл.37 ГПК.Законодателят е предвидел 2 възможности за това  по реда на чл. 410 ГПК  или съответно по чл. 417 ГПК.

  В първата хипотеза взискателят / заявител иска издаване на заповед за изпълнение:  1/ за вземания за парични суми или за заместими вещи, когато искът е подсъден на районния съд или  за предаването на движима вещ, която длъжникът е получил със задължение да я върне или е обременена със залог или е прехвърлена от длъжника със задължение да предаде владението, когато искът е подсъден на районния съд.  , като Заявлението съдържа искане за издаване на изпълнителен лист и трябва да отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т. 1 и 2   ГПК . В заявлението се посочва  и банкова сметка или друг начин за плащане.Изисква се когато вземането произтича от договор, сключен с потребител да  се прилагат договорът, заедно с приложения и общи условия към него.В тази първа хипотеза съдът извършва проверка за местна подсъдност / служебно/ ,дали не са налице неравноправни клаузи , противоречие със закона или с добрите нрави   и издава Заповед за изпълнение , която връчва на длъжника.Същият има право на възравение в месечен срок .Ако такова не постъпи Заповедта се стабилизира и се издава изпълнителен лист в полза на взискателя / заявител.На базата на него се образува изпълнително дело.

  Във втората хипотеза по чл. 417 ГПК Заповед за изпълнение въз основа на документ.Това са 1/акт на административен орган, по който допускането на изпълнението е възложено на гражданските съдилища;  2/.  документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, и общините, или извлечение от счетоводните книги на банка, към което е представен документът, от който произтича вземането на банката, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия;  3/. нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи;  4/. извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението-относно предаването на заложени вещи;  5/. извлечение от регистъра на особените залози за вписан договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената или договор за лизинг-относно връщането на продадени или отдадени на лизинг вещи;  6/. договор за залог или ипотечен акт по чл. 160 и чл. 173, ал. 3 от Закона за задълженията и договорите;  7/. влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане, когато изпълнението му става по реда на този кодекс;  8/.  влезли в сила задължителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" до работодател за изплащане на забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения;  9/.  акт за начет;  10/. запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея. Когато ценната книга обезпечава вземане, произтичащо от договор, сключен с потребител, към заявлението се прилага договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови приложения, включително приложимите общи условия.Следва Незабавно изпълнение  Чл. 418 ГПК   (1) Когато със заявлението е представен документ по чл. 417, на който се основава вземането, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде ВЕДНАГА  изпълнителен лист.Във тази втора хипотеза длъжникът узнава за развилото се Заповедно производство едва от ПДИ получена от ЧСИ или съответно от  запори , възбрани , наложени му веднага с образуваното изпълнително производство. В тази ситуация отново има възможност за възражение , което обаче не отменя допуснатото Незабавно изпълнение . Дадена е възможност да се оспори самото Разпореждане за Незабавно изпълнение или да се направи молба за спиране на изпълнението, за да се предпазим от действията на ЧСИ , т.е. да бъдат спрени.

  Независимо как се е развило Заповедното производство най - важното е при узнаване за него  е да се потърси съвет , консултация или представителство от опитен адвокат , защото макар че със съответните промени бяха значително увеличени сроковете за реакция срещу тези действия те останаха в голямата си част преклузивни и тяхното пропускане  води до невъзможност да се защитят правата на длъжника . Възможни са много различни хипотези и варианти за противодействие  , но най-важното е адвокатът да има времето  да се запознае детайлно с казуса , да извърши съответното проучване , да намери най-удачния вариант за реакция в полза на клиента си.

  От адвокатска Кантора Арабаджиев винаги подхождаме индивидуално към всеки казус. За нас е ВАЖНО да информираме клиента си за всички възможности , да обсъдим с него всички варианти , техните минуси и плюсове и да се изгради правилна стратегия. За тази цел се прави проучване както на изпълнителното производство при ЧСИ , така и самото Заповедно производство в Съда , защото без пълна информация за възникване на задължението няма как да се анализира възможната защита.