Disable Preloader

Липса на документ за собственост на имот

Какво да правя при липса на документ за собственост?

Често в практиката се случва да липсва документ за собственост за стари имоти, за които не са извършвани разпоредителни сделки. Такива случаи има и в селата, и в градовете. Съществуват различни хипотези:

♦ Когато имотът е наследствен и се ползва и владее  без да са сключвани сделки, като се води на първоначалния наследодател , който го е придобил.

  • За такъв имот няма данни в Агенцията по вписване , започнала да функционира след 1992 г.
  • Друг характерен случай е на построяване на къща със собствени сили и средства.

 Възможно е да е спазено законодателството в тази насока и да е изработен проект, да има разрешение за строеж, протокол за строителна линия, разрешение за ползване на вода и В и К. Къщата се използва, декларирана е в данъчното и се плащат данъци, но пак липсва документ за собственост.

 Необходимостта от документ за собственост възниква, когато се стигне до разпоредителна сделка.

 Когато са налични съответни писмени доказателства за правото на собственост, то тогава Нотариус издава констативен Нотариален акт по чл. 587 от ГПК. Ако все пак не разполагате с такива доказателства или те не са достатъчни , Нотариусът извършва обстоятелствена проверка за  собственост по давност . Това са така наречените констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка.

КОНСТАТИВНИ НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ:

Нотариалните актове, познати в българското законодателство , са разделени на две основни групи:

♦ Нотариални актове, удостоверяващи извършването на правна сделка с недвижим имот;

♦ Нотариални актове, удостоверяващи право на собственост върху недвижим имот, т.е. така наречените констативни нотариални актове.

Констативен нотариален акт може да се придобие в случаите:

♦ Когато с надлежни писмени доказателства (документи) се установява пред Нотариуса, в чиито район е местонахождението на имота , правото на собственост. В практиката най-често срещаните случаи за издаване на констативни нотариални актове са, когато молителят е станал собственик по правоприемство, т.е. съществува нотариален акт на името на праводателя . В други случаи, когато молителят притежава документ на свое име, което е достатъчно доказателство за право на собственост, но не е нотариален акт, т.н.

♦ Не се разполага с писмени доказателства за правото на собственост или те не са достатъчни.

♦ Случва се да липсват каквито и да било документи за имота. Например притежава се нотариален акт за собственост на земята под къщата, но за къщата няма такъв.

♦ Нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давност чрез разпит на трима свидетели (чл. 587, ал. 2 от ГПК). В обстоятелствената проверка пред Нотариуса се посочва като основен придобивен способ давностно владение по чл. 79 от Закона за собствеността. Тълкованието на този член е, че владението е упражнявано чрез постоянна фактическа власт явно и непрекъснато, несъмнено и спокойно в продължение на повече от 10 години (5 години, ако владението е добросъвестно). На база събраните доказателства Нотариуса признава правото на собственост, като се произнася с мотивирано постановление и издава констативен нотариален акт за собственост.

 

 При нас, в Кантора Арабаджиев, ще Ви съдействаме по събиране на необходимите документи, както окомплектоване на преписката за реализиране на цялата процедура .Нашите адвокати ще я финализират пред Нотариус, като така защитаваме  Вашите права и интереси.

 Свързвайки се с нас на тел.: 0888 304670 ще обсъдим и уговорим вашите търсения за офисите ни в Пловдив, София и Стара Загора. Потърсете ни !