Disable Preloader

Режим на съпружеска имуществена собственост

Режим на съпружеска имуществена собственост

            Иск на основание чл.23 СК за признаване на пълна трансформация на лично имущество


      Режимът на съпружеска имуществена общност е най-често приложим на практика в имуществените отношения между съпрузите, защото съгласно чл. 18, ал.2 СК се прилага, ако не е избран друг режим.  При разглеждането на имуществените спорове между съпрузите, следва да се изхожда от прогласените от Семейния кодекс принципи на семейните отношения /чл.2/ и от социалните функции на брака и семейството /чл.17. В този смисъл са указанията в т.1 на ППВС № 5/1972г. Да се приеме, че всяка вещ, заплатена със средства от банкова сметка на единия съпруг, е негова лична собственост, без оглед произхода на средствата по сметката, означава игнориране на презумпцията за съвместен принос и води до изпразване от съдържание на съпружеската имуществена общност. Твърде малко биха били възможните хипотези, при които да се придобие вещно право по време на брака чрез покупко-продажба и то да има статут на съпружеска имуществена общност, понеже при действието на Закона за ограничаване на плащанията в брой придобиването на вещни права обикновено се плаща по банков път. Ето защо, прилагането на трансформацията спрямо придобивания със суми от влог /спестявания/ на съпрузите, натрупани по време на брака, е правно и житейски неприемливо. Не представляват лична собственост вещните права, придобити със средства от паричен влог /банкова сметка/ на единия съпруг, набрани по време на брака. Трансформацията на лично имущество по чл.23 СК е приложима за личното имущество, посочено в чл. 22 СК - придобито преди брака, по дарение, по наследство и при останалите хипотези, посочени в нормата. Не настъпва преобразуване на лично имущество когато с паричен влог на единия съпруг, формиран по време на брака, се придобиват вещни права. В този случай намира приложение презумпцията на чл.21, ал.3 СК за съвместен принос.  Р Е Ш Е Н И Е№126/2019 г,гр. д.№ 352 /2019 г.ВКС , 2-ро гр.о.
     Съпружеска имуществена общност възниква върху вещите и вещните права, придобити от съпрузите по време на брака в резултат на съвместен принос, независимо от това на чие име са придобити - чл. 21, ал. 1 СК. Допустимо е и  може да се установява трансформация на лично за всеки от съпрузите имущество. Съвместният принос на съпрузите се предполага оборимо при възмездните придобивни основания, какъвто е договорът за покупко – продажба на недвижим имот - чл. 21, ал. 3 СК.
    В производството по иск за собственост между съпрузи на основание трансформация на лични средства е допустимо да се установява със свидетелски показания заплащане на цена, различна от посочената в нотариалния акт, както и произхода на вложените за придобиването средства. При режима на съпружеската имуществена общност имуществото има статута на средствата, вложени в придобиването му. С иска по чл.21, ал.1 СК /отм./, респективно чл.23, ал.1 СК от 2009 г., се цели установяване, че при осъществяване на придобивния способ са вложени лични на единия съпруг средства. При отчитане спецификата на семейните отношения /същите имат не само имуществен, но и личен характер/, при решаването на възникнал спор, квалифициран на горното основание, по отношение на имот, придобит с договор за покупко-продажба, е от значение каква е действителната цена на придобиването и произхода на средствата, с които е заплатена. Твърдението, че е заплатена цена, различна от посочената в нотариалния акт, не съставлява оспорване на удостоверените от нотариуса обстоятелства /волеизявленията на страните по сделката имат характера на частен документ и поради това обвързваща съда формална доказателствена сила само относно авторството/. Фактите за действително уговорения размер на цената и произхода на средствата, с които същата е заплатена, подлежат на доказване с всички доказателствени средства, включително и със свидетелски показания. В цитирания смисъл е установената практика на ВКС, обективирана в решение № 86/ 04.07.2018 г. по гр. д. № 2862/2017 г. на ІІ г. о., постановено по реда на чл.290 ГПК,Решение № 8 от 15.02.2019 г. по гр. д. № 1314 / 2018 г. на Върховен касационен съд, 2-ро гр. отделение .

    Адвокатът има теоретични и практически знания и умения , които му дават възможност за бърза и точна преценка в тази материя , която има своите специфики.                       
   С богатия опит на колегите ни  от Адвокатска кантора Арабаджиев имаме потенциала да защитим вашите права и с готовност ще ви помогнем във всички ситуации на административни отношения.
   Свързвайки се с нас на посочения тел.: 0888 304670 ,ще обсъдим и приемем в нашите офиси в Пловдив, София и Стара Загора.