Disable Preloader

Налагане на глоби с електронен фиш. Защита.

 Все по-често се случва правни услуги в кантората да се търсят  по повод издадени срещу тях електронни фишове. Широко разпространеното сред хората мнение ,че те не подлежат на обжалжане е невярно,независимо от размера на глобата . В Закона за движение по пътищата е предвиден ред за  това- в 14-дневен срок от получаването му, като за обжалването не дължите държавна такса. Освен това е възможно единствено да намалите или напълно да отмените наложеното наказание, но НЕ и да утежните същото.

 В чл. 189, ал. 4, изр. 2 от Закона за движението по пътищата са регламентирани изискванията към минимално необходимото съдържание на електронния фиш, както и изисквания за форма във връзка със съдържанието на електронния фиш, а именно:

1. Следва точно да се посочат  датата, часа и мястото, на което е извършено твърдяното административно нарушение.

- Това е задължително , с оглед правото на защита на нарушителя, който може да възрази, че по времето на извършване на нарушението не е бил там, или че е ползвал лично  автомобила ,а трети лица с оглед правото му да подаде декларация, че в този момент той е бил управляван от друг водач.
 2. Необходимо е  изписване на Законовите разпоредби, които са нарушени с деянието ,  пълно съответствие между цифровото изписване на съответния член и фактическото описание на извършеното нарушение.
  

  В повечето случаи  става въпрос за превишаване на разрешената скорост, в тази част от електронния фиш следва да намери място описанието на това къде е извършено нарушението :

- във или извън дадено населено място;

- засечената с техническото средство и разрешената скорост;

- каква е разликата между двете;

- с какъв пътен знак е било въведено ограничението;

- с какво средство е измерено нарушението и дали същото е преминало техническа проверка.
    Регистрационният номер на автомобила и неговият собственик, като от особена важност е заснетият със съответното техническо средство номер и автомобил да съвпадат с изписаният в електронния фиш, за да се приеме, че има съвпадение между снимковия материал и текстовото описание на нарушението. Следва да бъде отбелязана и особеността,  че когато собственик на заснетият автомобил е дружество, следва да се посочат данните на самото дружество, като наименование, правно-организационна форма , адресът на седалището и представляващото го лице – управител. В противен случай има разминаване между собственик и наказано лице, което е основание за отмяната на акта.
 Тези реквизити следва да бъдат конкретни и точно определени. Всички  разминавания и несъответствия,водят до пороци на фиша, съответно  до нарушаване на правото на защита и преимуществено  при   обжалване електронен фиш същият да  бъде отменен.
 На следващо място: На какви нарушения можем да се базираме  при обжалване на електронен фиш?
 Допреди промените в ЗДВП, основната причина за отмяна на обжалваните електронни фишове беше изискването нарушението да бъде установено от техническо средство, в отсъствието на контролни органи, тоест всички заснети нарушения от патрулните автомобили на КАТ автоматично бяха приемани за противоречащи на закона и отпадаха. След съответните законови промени този момент беше изчистен и нарушителите вече не могат да се позовават на него.
 За сметка на това обаче остават следните възможности, които са и най-честите основания за отмяна при обжалване на електронен фиш:
   * Липса на доказателства по делото за това къде точно е извършено заснетото нарушение на база координатни данни, за които нарушителят не е длъжен да има познания.
   *Липса на обозначаване със съответен пътен знак Е24 на мястото за видеоконтрол, за да бъде изпълнена разпоредбата на Наредба № 8121з-532/12.05.2015г.
   * Налагането с електронния фиш на глоба, на юридическото лице собственик на заснетото МПС, което е в противоречие с разпоредбата, че това нарушение се налага само на физически лица. В този случай глобата се налага на управителят на съответното юридическо лице.
    Ако лицето, сочено за нарушител докаже, че не е управлявало автомобила, било е на друго място, дори да не може да посочи кой е управлявал МПС-то то обжалваният електронен фиш следва да бъде отменен, доколкото задължение на наказващият орган е да докаже съответното нарушение, а не гражданинът да доказва своята невинност.
    Липса на надлежно водена преписка относно отразяване на техническото състояние, извършени първоначални и последващи метрологични проверки, както и предоставяне и получаване на средството за измерване за/от ремонт.
Районният съд в състав само от един съдия разглежда делото по същество и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени електронния фиш.

Ако срещу Вас бъде издаден електронен фиш, искате да разберете имате ли основания за обжалване на електронен фиш и налице ли са нарушения във връзка с административното Ви наказване следва да се обърнете към високо подготвен специалист – адвокат, който чрез своя опит и рутина ще доведе до успешната Ви правна защита и съдействие пред органите на властта.