Disable Preloader

Какво да предприемем при пътно–транспортно произшествие (ПТП)?

Пътно–транспортно произшествие. Какво да правим?

При ПТП Вашите действия трябва  да бъдат насочени в следните две насоки:  
1. В случай, че има единствено материални щети и сте застраховали със застраховка ,,Каско на МПС’’ се обърнете към застрахователя си  по тази застраховка, като съответно го уведомите за настъпилото застрахователно събитие .Ако не сте доволни от оценката на щетите можете да потърсите нашата помощ , за да получите справедливо обезщетение. 
2. Когато сте пострадал при ПТП бихте могли да претендирате обезщетение само в случай, че то е предизвикано от водач на друг автомобил. Можете да получите обезщетение от виновния за катастрофата или неговия застраховател по ,,Гражданска отговорност’’. По-лесно е да се удовлетворите  от застрахователя, тъй като обезщетението от причинителя на увредата би могло да бъде трудно осъществимо при липса на негова възможност да плати. Аналогично  е когато в пътния инцидент има пострадали хора с физически увреди или причинена смърт.
Стъпките са следните : Първа –и при имуществени и неимуществени вреди, редът за получаване на обезщетение преминава през писмено искане / претенция  пред застрахователната компания, както следва:  

1.    Вредите са имуществени и в малък размер – свързвате се с Вашия застраховател.Ще трябва да посетете ликвидационен център за извършване на оглед на щетите по МПС-то и оценка на щетите . Отново можете да се обърнете към нас ако оценката е нереалистична.  

2. Когато    вредите са неимуществени/ имате физически наранявания/ е препоръчително да се консултирате с адвокат с познания в областта на ОБЕЗЩЕТЕНИЯ свързани с ПТП. Важно е  да се отбележи, че  е в случаите на сериозно увреди е важно претенцията  да се подготви от опитен  адвокат с цел искането  да бъде  фактически и право аргументирана  с правни и съдебна практика с цел получаване на справедливото за пострадалото лице обезщетение. Втора стъпка : - когато предлаганото от застрахователя споразумение е несправедливо и несъответстващо на увредата , единствения на законов и целесъобразен начин за вашата  защита е предявяване на исковата претенция пред съда.

Тук основната задача е съгласно установената задължителната и казуална съдебна практика, е да се стъпи на понятието "справедливост".Целта е обезщетяване на всички настъпили вреди.  То не е абстрактно, а е свързано с преценка на обективно съществуващи конкретни обстоятелства, които са специфични за всяко дело и които трябва да се вземат предвид от съда при определяне на размера на обезщетението. Във всички случаи правилното прилагане на чл. 52 ЗЗД е при определяне на обезщетението за неимуществени вреди от телесни увреждания и свързаните с тях болки и страдания причинени в резултат на деликт е обусловено от съобразяване на общи критерии като момента на причиняване на уврежданията, телесните увреждания и причиняване на болките и страданията, обстоятелствата, при които е настъпило процесното произшествие, възрастта и общественото положение на пострадалия.  За да се реализира справедливо възмездяване на неимуществени вреди, претърпените от пострадалия от деликт, съдът е длъжен при определяне на размера на дължимото обезщетение да извърши задълбочено изследване както на общите, така и на специфичните за конкретния спор правно релевантни факти като: степента, интензитета и продължителността на болките и страданията, характера и тежестта на уврежданията, да отчете дали те продължават да се търпят към момента на постановяване на решението, да прецени какви са прогнозите за здравословното състояние на увреденото лице, да съобрази продължителността и начина на лечение ,да съобрази общественото възприемане на критерия за "справедливост" към съответния етап.  При тази преценка следва да се отчита и обществено-икономическата конюнктура в страната към момента на увреждането, чиито промени намират отражение в нарастващите нива на застрахователно покритие по задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите, чл. 432 Кодекса за застраховане във връзка с чл. 492 Кодекса за застраховане, увеличавани почти ежегодно, като от 25 000 лв. за всяко събитие са достигнали до  420 000 лв. за обезщетяване на неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица. Съдебна практика - Решение №195/29.11.2023 по дело №348/2023 г. на Върховния касационен съд. Адвокатска кантора „Арабаджиев “ е на Ваше разположение 7 /седем/ дни в седмицата и 24 /двадесет и четири/ часа в денонощието за консултация, свързана с обезщетение при пътно-транспорно произшествие.  Можете да се свържете с нас преди да предприемете прибързани действия.