Disable Preloader

Индивидуални административни актове

администрация акт орган доказателства съд нарушение нищожност адвокат опит права кантора пловдив софия стара загора

Какво по същество представляват индивидуалните административни актове?Това са актове на изпълнителната власт в лицето на конкретен административен орган ,засягащи наши конкретни права и задължения  или с когото се засягат права , свободи и законни интереси.Те са насочени към конкретен субект.При издаване на административен акт , административният орган следва да изясни всички обстоятелства и факти , които са от значение за конкретния случай.След последните промени в АПК това служебно начало се засили. Административният орган следва служебно да събере всички необходими документи , доказателства , информация от там където му е необходимо , без да изисква страната да представя такива.Доказателствената тежест е върху административния орган.В административното производство могат да се ползват документи и писмени доказателства, може да се назначава експертиза за въпроси ,за които са необходими специални знания.Не е допустим разпит на свидетели , но могат да се изискват сведения от лица.Тези събрани материали могат да се ползват пред съда при спор . Ако не сме доволни от индивидуален административен акт , засягащ наши права и задължения , можем да го обжалваме по административен ред - пред по-горестоящия орган или пред съда.Основанията за отмяна на такъв акт пред съда са регламентирани и изброени изчерпателно в АПК чл. 146 :липса на компетентност,неспазване на формата,съществено нарушение на административно-производствени правила,противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона.Присъществени нарушения на производствените правила ,съдът отменя акта без да е необходимо да се спира на материалната му законосъобразност.При проверка за нищожност на акта , не се проверява неговата законосъобразност.Но при проверка за законосъобразност служебно съдът следи и за неговата нищожност,защото един акт задължително трябва да е валиден и допустим.Всеки , който има съмнения в законосъобразността на такива актове е добре да се обърне към адвокат , който със своите знания и опит да му помогне да се ориентира в многообразните житейски и правни ситуации.Да го представлява ,ако се прецени, в отношенията му с административните органи и  да му помогне да защити правата си по съответните административни или съдебни възможности.С богатия опит на адвокатите ни в Кантора Арабаджиев имаме потенциала да защитим вашите права и с готовност ще ви помогнем във всички ситуации на амнинистративни отношения.Офисите ни в Пловдив , София и Стара Загора на удобни за комуникация адреси. Свържете се с нас !